สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดอบรม หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น รุ่นที่1และรุ่นที่2

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดอบรม หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น รุ่นที่1และรุ่นที่2

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น รุ่นที่1และรุ่นที่2 โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 18 ตุลาคม 2565