สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบบริจาคเงินเพื่อโครงการ “หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบบริจาคเงินเพื่อโครงการ “หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ”

บริษัท บีเอ็นจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณพูลศรี จงแสงทอง บริจาคเงินเพื่อโครงการ “หยุดลมชัก ให้ชีวิตได้ไปต่อ” จำนวน 485,000 บาท โดยมี นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ นายแพทย์กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา รับมอบ ณ ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วันที่ 17 ตุลาคม 2565