สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ส.เด็กจัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหารเอเชียน ประจำปี 2565

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > ส.เด็กจัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหารเอเชียน ประจำปี 2565

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหารเอเชียน ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อโครงการ “The Story of Dietitian” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่บทบาทนักกำหนดอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมให้นักโภชนาการและโภชนากรนำเสนอนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการและกำหนดอาหารและเพื่อให้ประชาชนสามรถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
โดยมีรศ.พญ.พนิดา ศรีสันต์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม
ณ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
19 กันยายน 2565