สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี (รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565) )

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี (รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565) )

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี

ประเภทพัฒนาการบริการ “รวมพลัง เติมรอยยิ้มให้น้อง”

การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่โดยทีมสหวิทยาการ

กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยมี นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

และทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

เป็นผู้รับมอบ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕