สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

พิธีปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่น9

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > พิธีปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่น9

ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดพิธีปิดอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่น 9

โดยมี นางสาวรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม

ณ ห้องประชุมสยาม 1- 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 สิงหาคม 2565