สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินเพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินเพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

คุณยุพดี คำจิ่ม มอบเงิน 300,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีคุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น 18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วันที่ 23 สิงหาคม 2565

  รูปภาพ