สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม”การสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กถูกกระทำรุนแรง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม”การสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กถูกกระทำรุนแรง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรม”การสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้สำหรับบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กถูกกระทำรุนแรง ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19)” โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน แพทย์หญิงถิรพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ๑ – ๒ ชั้น ๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

  รูปภาพ