สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry : CBT for children and families ครั้งที่ 5 (Virtrual meeting) : “Parent – focus CBT” Helping parents to help their children.

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > การประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry : CBT for children and families ครั้งที่ 5 (Virtrual meeting) : “Parent – focus CBT” Helping parents to help their children.

กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี จัดการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry : CBT for children and families ครั้งที่ 5 (Virtrual meeting) : “Parent – focus CBT” Helping parents to help their children. โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน แพทย์หญิงศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าประชุม แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.ทั่้วประเทศ 120 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565

  รูปภาพ