สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จัดการอภิปรายความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > จัดการอภิปรายความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ (HA) จัดการอภิปรายความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) โดยมีแพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านคลินิก กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน ผ่านระบบออนไลน์ (webex) ณ ห้องประชุมสยาม 1 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

  รูปภาพ