สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

OP-self isolation /Home lsolation คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยในระหว่างการดูแลรักษาโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก OP หรือ HI

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > OP-self isolation /Home lsolation คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยในระหว่างการดูแลรักษาโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก OP หรือ HI