สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
บริการของเรา > เสริมสร้างสุขภาพและครอบครัว > โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก

โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก

จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตั้งแต่ปี 2538 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้พัฒนาการดูแลเด็กป่วยในโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก (Child Friendly Hospital) เสริมสร้างความสุขให้เด็กป่วยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้วันนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

 

 

  รูปภาพ