สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ขอแสดงความยินดีกับกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น ประจำปี 2564

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น ประจำปี 2564

  รูปภาพ


ขอแสดงความยินดีกับกุมารแพทย์อาวุโส
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
“ได้รับรางวัลกุมารแพทย์อาสุโสดีเด่น ประจำปี 2564″จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
1. พญ.สุภา หริกุล
2. พญ.วันดี นิงสานนท์
3. พญ. รัตโนทัย พลับรู้การ
4.นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี
5.ศ.(คลินิก)พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
6.ศ.(คลินิก)พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์