สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิดเป็นศูนย์กลางระดับตติยภูมิในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมทุกสาขาของศัลยกรรมในเด็ก อันได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โดยเฉลี่ยรักษาผ่าตัดทารกแรกเกิด 400-500 คนต่อปี  มีการใช้เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาช่วยในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Intensive care) รวมทั้งการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Minimal invasive surgery)  ที่ช่วยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์(Training center) เฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์ที่มี แพทย์ประจำบ้านฝึกอบรมมากที่สุดในประเทศ เป็นสถาบันฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์จากสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต และมุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลโรคศัลยกรรมของเด็กและเป็นสถาบันที่ใช้อ้างอิงทางวิชาการในระดับประเทศ (Information and reference center)

ความเชี่ยวชาญ

 1. การบริการตติยภูมิและสูงกว่า (Super tertiary Care) รับบริการผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิดทุกสาขา
 2. บริการรับส่งต่อ (Referral Centers) รับส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลต้นสังกัดโดยเฉพาะกรณีเคสยุ่งยากซับซ้อน
 3. การวิจัยและพัฒนา (Research Centers) ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ
 4. การฝึกอบรม (Training Centers) จัดการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และรับการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ทางด้านศัลยกรรมทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร และให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารศัลยศาสตร์ เพื่อผลิตกุมาร ศัลยแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 5. ศูนย์อ้างอิงข้อมูล (Reference Center) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด เพื่อประโยชน์ทั้งด้านคลินิกและด้านวิชาการ
 6. เป็นสถาบันระดับชาติ ( National Policy Advocacy/National Institute) จัดทำข้อมูลเชิงนโยบายด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิดในระดับชาติและนานาชาติ
 7. สร้างเครือข่ายวิชาการ ( Networking) จัดทำข้อมูลเชิงนโยบายด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิดให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับทราบ เพื่อนำสู่การกำหนดนโยบายเชิงปฏิบัติ

เครื่องมือ

    มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสองมิติ และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ เป็นต้น

เปิดบริการ

 • ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
 • เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ  2214
 • สถานที่ : อาคารสยามฯ ชั้น 3

ผลงานระดับประเทศ

 1. พัฒนานวัตกรรม แท่งขยายรูทวารหนัก ในกลุ่มโรคความผิดปกติทางทวารหนัก
 2. มีรูปแบบการให้บริการต้นแบบ กลุ่มโรค Gastroschisis ตั้งแต่ Referral system ระยะก่อน Refer จนถึงการเตรียมรับผู้ป่วยใหม่ การดูแลระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด ระยะหลังผ่าตัด ระยะก่อนจำหน่ายโดยการเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่าย และการติดตามเยี่ยมหลังจำหน่าย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. หุ่นจำลองการสวนล้างทวารเทียม
 4. อนุสิทธิบัตร เข็มผ่าตัดส่องกล้อง โรคไส้เลื่อน และถุงอัณฑะในเด็ก

ผลการดำเนินงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

Super Tertiary care

Research and Development

Policy Advocacy

Training and Reference

Collaboration Network

Last Update 17/11/2566