สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์ความเป็นเลิศศัลยกรรมทารกแรกเกิด

บริการของเรา > ศูนย์ความเป็นเลิศ > ศูนย์ความเป็นเลิศศัลยกรรมทารกแรกเกิด

การบริการและการรักษา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยมายาวนานกว่า 60 ปี โดยเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2497 พร้อมกับการก่อตั้งโรงพยาบาลเด็ก (ชื่อเดิม) และมีพัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ปัจจุบันให้บริการครอบคลุมทุกสาขาของศัลยกรรมในเด็ก อันได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมยูโรวิทยา โดยเฉลี่ยรักษาผ่าตัดทารกแรกเกิด 400-500 คนต่อปี  นับเป็นศูนย์กลางระดับตติยภูมิในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อัตลักษณ์

 1. การส่องกล้องและการผ่าตัดส่องกล้องในทารกแรกเกิด
 2. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมทารกแรกเกิด

ขอบเขตของการบริการมี 7 ด้าน ดังนี้

 1. การบริการตติยภูมิและสูงกว่า (Super tertiary Care) รับบริการผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิดทุกสาขา
 2. บริการรับส่งต่อ (Referral Centers) รับส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิดจากโรงพยาบาลต้นสังกัดโดยเฉพาะกรณีเคสยุ่งยากซับซ้อน
 3. การวิจัยและพัฒนา (Research Centers) ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ
 4. การฝึกอบรม (Training Centers) จัดการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และรับการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาทางด้านศัลยกรรมทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร และให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารศัลยศาสตร์ เพื่อผลิตกุมารศัลยแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 5. ศูนย์อ้างอิงข้อมูล (Reference Center) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิด เพื่อประโยชน์ทั้งด้านคลินิกและด้านวิชาการ
 6. เป็นสถาบันระดับชาติ ( National Policy Advocacy/National Institute) จัดทำข้อมูลเชิงนโยบายด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิดในระดับชาติและนานาชาติ
 7. สร้างเครือข่ายวิชาการ ( Networking) จัดทำข้อมูลเชิงนโยบายด้านศัลยกรรมทารกแรกเกิดให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับทราบเพื่อนำสู่การกำหนดนโยบายเชิงปฏิบัติ

อัตรากำลัง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

จำนวน (คน)

ศัลยแพทย์ ทุกสาขา

15

แพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์

13

พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทารกแรกเกิด (NSICU)

23

พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิด (ส5เอ)

13

จำนวนเตียง

หอผู้ป่วย

จำนวน

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทารกแรกเกิด (NSICU)

8

หอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิด (ส5เอ)

25

เปิดบริการ

ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 24 ชั่วโมง เบอร์ติดต่อ โทร 1415

รางวัล

 • รางวัล ดีเลิศ ด้านการวิจัยและพัฒนาที่เป็นเลิศ “การประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พ.ศ. 2562” Surgical Approach in Congenital Diaphragmatic Hernia : Thoracoscopic repir versus Opened repair – Systemetic reviews and Meta-analysis by Jarruphong Noitumyae, Suranetr Laorwong, Achariya Tongsin

 • รางวัล ดีเด่น ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ “การประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พ.ศ. 2562” Inspiration Needle to Laparoscopic Single Incision of Percutaneous Extraperitoneal Closure From R2R to Health Technology assessment. โดย นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย นายวชิรชล พิมาทัย นางสาวมลฤดี น้อยตำแย