สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อายุ 0 – 18 ปี โดยให้บริการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา ฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมในระดับตติยภูมิ  พัฒนาศักยภาพเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆ ประสานงานติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลเด็กและครอบครัวได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กให้แก่พยาบาลเฉพาะทาง บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ความเชี่ยวชาญ

– แพทย์เฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

– ทีมพยาบาลพัฒนาการ

– ทีมนักกิจกรรมบำบัด

เครื่องมือ

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลรักษา อาทิเช่น ห้องสโนซีเล็น (Snoezelen Room) สำหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก สติปัญญาบกพร่อง พัฒนาการล่าช้า โดยการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา โดยใช้แสง สี เสียง และกลิ่น ส่งเสริมและกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกพื้นฐานที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ การมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น การรับรส กายสัมผัส การทรงตัว และการรับรู้ของเอ็นกระดูกและข้อต่อ ช่วยให้เด็กอาการสงบ ผ่อนคลาย มีการรับรู้ การเรียนรู้รวมถึงมีสมาธิดีขึ้น โดยให้การบำบัดทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

เปิดบริการ

ในวันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 61411 61450

ผลงานระดับประเทศ

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าร่วมเป็น 1 ใน 4 สถานพยาบาลนำร่องภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในปี พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน

  • ขยายเครือข่ายไปยังสถานพยาบาล 78 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัด ในปี พ.ศ. 2564

  • MOU ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวตกรรม

  • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (กพร.) ประจำปี 2557 ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  • รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

  • รางวัล United Nation Public Service Awards 1st Place Winner  จาก ผลงาน Holistic School in Hospital

  • ข้อมูลบุคลากรด้านพัฒนาการเด็ก (Resource Mapping)

ข้อมูลบุคลากรด้านพัฒนาการเด็ก (Resource Mapping)

ข้อมูลบุคลากรด้านพัฒนาการเด็ก