สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บริการของเรา > เสริมสร้างสุขภาพและครอบครัว > โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

ด้วยแนวคิดเด็กทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม แม้จะเป็นเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่าง 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณบุคคลากรและองค์ความรู้ในการดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง โดยมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผู้ประสานงานหลัก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ความรู้และสื่อการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันมีเด็กป่วยเข้ารับบริการในโครงการนี้ประมาณ 100,000 รายต่อปี และเด็กส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาต่อเนื่องด้วยหลักสูตรมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ก่อนเริ่มโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กป่วยที่สามารถกลับเข้าเรียนในชั้นปกติได้ร้อยละ 70 ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็นร้อยละ 95 โครงการนี้เป็นการทำงานเชิงรุกได้พัฒนาขยายเครือข่ายรูปแบบบริการนี้ไปสู่โรงพยาบาลตามเขตภูมิภาคต่างๆ  ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนเครือข่าย 85 โรงพยาบาล ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด และได้ขยายเครือข่ายสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย(โรงเรียนแพทย์) แล้วทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้เกิดการรักษาและให้ศึกษาแก่เด็กที่เจ็บป่วยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม