สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

บริการของเรา > เสริมสร้างสุขภาพและครอบครัว > ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จัดบริการ ทำบัตรคนพิการ เปลี่ยนประเภทสิทธิบัตรทองเป็นสิทธิคนพิการ ช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึง สวัสดิการสังคมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรักษาพยาบาล อาชีพ เบี้ยคนพิการ อุปกรณ์จำเป็นสำหรับคนพิการ เป็นต้น

เวลาทำการ:  จันทร์ – ศุกร์ 8.00 น. – 16.00 น.

สถานที่: ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร

โทร/โทรสาร: 02-354-8299 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ :

 1. ผู้ป่วยติดต่อที่งานเวชระเบียนเพื่อทำบัตรผู้ป่วย
 2. พบแพทย์ตรวจรักษา ประเมินความพิการ
 3. นำเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อศูนย์ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองความพิการออกจากโรงพยาบาล (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตนเอง)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

                   ***ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ***

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

กรณีทะเบียนบ้านเดียวกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

กรณีอยู่คนละทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (คนรับรองต้องอาศัยอยู่ชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการ)
 • สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง (บัตรข้าราชการ)

** กรณีประธานชุมชน/ประธานหมู่บ้านนิติบุคคลรับรอง แล้วบัตรหมดอายุ

ให้แนบหนังสือแต่งตั้งจากทางเขต **

                           ***ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ***

กรณีมีบัตรคนพิการแล้ว และต้องการติดต่อเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมต่างๆ ให้แสดงบัตรคนพิการเพื่อรับคำแนะนำได้เลย