สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

บริการของเรา > เสริมสร้างสุขภาพและครอบครัว > ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จัดบริการ ทำบัตรคนพิการ เปลี่ยนประเภทสิทธิบัตรทองเป็นสิทธิคนพิการ ช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึง สวัสดิการสังคมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรักษาพยาบาล อาชีพ เบี้ยคนพิการ อุปกรณ์จำเป็นสำหรับคนพิการ เป็นต้น
 

ให้บริการทำบัตรคนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เปิดบริการ:  จันทร์ – ศุกร์

ตั้งแต่เวลา: 08.30 น. – 16.30 น.

สถานที่: ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร : 1415 ต่อ 3319

เอกสารที่ใช้ทำบัตรประจำตัวคนพิการ (การทำบัตรใหม่)

เอกสารสำหรับคนพิการที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสูติบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารรับรองความพิการออกจากโรงพยาบาล (ฉบับจริง)

 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตนเอง)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

(ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

กรณีทะเบียนบ้านเดียวกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

กรณีอยู่คนละทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (คนรับรองต้องอาศัยอยู่ชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการ)

 • สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง (บัตรข้าราชการ)

** กรณีประธานชุมชน/ประธานหมู่บ้านนิติบุคคลรับรอง แล้วบัตรหมดอายุให้แนบหนังสือแต่งตั้งจากทางเขต **

(ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

กรณีดำเนินการแทนคนพิการ

 • หนังสือมอบอำนาจ (จากผู้ปกครองเด็กบิดา / มารดา)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มาดำเนินการ

เอกสารที่ใช้เพื่อการต่ออายุ / บัตรหาย / บัตรชำรุด / แก้ไขข้อมูลสำคัญ

เอกสารสำหรับคนพิการที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสูติบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตนเอง)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 • บัตรคนพิการเดิมหรือสมุดคนพิการ

 • เอกสารรับรองความพิการ (กรณีเพิ่มประเภทความพิการ / กรณีสมุดคนพิการหาย)

(ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

** กรณี (สมุดคนพิการ) หาย ต้องขอเอกสารรับรองความพิการมาใหม่

(ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

กรณีดำเนินการแทนคนพิการ

 • หนังสือมอบอำนาจ (จากผู้พิการหรือผู้ดูแลหลังบัตร)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มาดำเนินการ

เอกสารที่ใช้เพื่อการเปลี่ยนผู้ดูแล/เพิ่มผู้ดูแลคนพิการ

เอกสารสำหรับคนพิการที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสูติบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตนเอง)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ-เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 • บัตรคนพิการเดิมหรือสมุดคนพิการ

 • ใบมรณะ (กรณีผู้ดูแลคนเดิมเสียชีวิต)

(ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

กรณีทะเบียนบ้านเดียวกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

กรณีอยู่คนละทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

 • หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (คนรับรองต้องอาศัยอยู่ชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการ)

 • สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง (บัตรข้าราชการ)

**กรณีประธานชุมชน/ประธานหมู่บ้านนิติบุคคลรับรอง แล้วบัตรหมดอายุให้แนบหนังสือแต่งตั้งจากทางเขต

(ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)

กรณีดำเนินการแทนคนพิการ

 • หนังสือมอบอำนาจ (จากผู้พิการหรือผู้ดูแลหลังบัตร)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มาดำเนินการ

 

ความหมายคนพิการ

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้ความหมายว่า คนพิการ หมายถึงบุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับ มีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศกำหนด ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 กําหนดประเภทความพิการไว้ 7 ประเภท ดังนี้

1) ความพิการทางการมองเห็น

2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5) ความพิการทางสติปัญญา

6) ความพิการทางการเรียนรู้

7) ความพิการออทิสติก

 

เอกสาร/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย 2550 ที่เกี่ยวข้องกับคพิการ

2. พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

3. คู่มือคนพิการ

4. คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ

Last Update 16/10/2566