สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์พึ่งได้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

บริการของเรา > เสริมสร้างสุขภาพและครอบครัว > ศูนย์พึ่งได้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
11

งานศูนย์พึ่งได้ One Stop Crisis Center หรือ OSCC

เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงอย่างครบวงจร ให้บริการช่วยเหลือแบบองค์รวม ทางด้านการแพทย์ สังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวโดยอาศัยความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

 ขอบเขตความรับผิดชอบ

          ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่มารับบริการในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตลอดทั้งติดตามช่วยเหลือต่อเนื่องที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน ในรายที่จำเป็น

เด็ก

หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

ทารุณกรรม

หมายความ ว่าการกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

… อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรง

แพทย์/พยาบาล

  • ส่งปรึกษา กรณีผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรง Admit/walk in มารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นักสังคมสงเคราะห์

  • สัมภาษณ์ประวัติข้อเท็จจริง
  • วิเคราะห์/ประเมินสภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง
  • จัดบริการ/ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่พบ
  • ประสาน/ส่งต่อหน่วยงานเครือข่าย
  • ติดตามผล

ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546

Last Update 16/10/2566