สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์พึ่งได้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

บริการของเรา > เสริมสร้างสุขภาพและครอบครัว > ศูนย์พึ่งได้ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

บริการ :  เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มารับบริการในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  บริการช่วยเหลือแบบองค์รวม ทางด้านการแพทย์ สังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตลอดทั้งติดตามช่วยเหลือต่อเนื่องที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน ในรายที่จำเป็น

 

Business hours:  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 16:00 น.

สถานที่: ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร

โทร/โทรสาร: 02-354-8299

 

บริการโดยทีมสหวิชาชีพ :  นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้ประสานงานหลัก (case manager) ร่วมกับ แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ :

  1. ผู้ป่วยติดต่อที่งานเวชระเบียนเพื่อทำบัตรผู้ป่วย
  2. พบแพทย์ตรวจรักษา หากแพทย์พิจารณาเห็นว่าการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับการถูกกระทำรุนแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ แพทย์จะส่งต่อมายังศูนย์พึ่งได้ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพประเมินและให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กต่อไป