สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อให้เด็กป่วยมีพัฒนาทางร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ออกกำลังกายและเล่นกีฬาถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต โรคจิตเวช บริการทดสอบ Exercise Challenge Test สำหรับเด็กผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 6 minute walk test (6MWT) สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด และ one repetition maximum tests (1-RM) สำหรับผู้ป่วยเด็กโรครูมาตอยด์ นอกจากนี้ยังให้บริการสถานที่และเครื่องมือการออกกำลังที่ทันสมัย ตลอดจนให้คำแนะนำการออกกำลังการอย่างถูกต้องกับบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันสุขภาพเด็กฯ และหน่วยงานใกล้เคียงด้วย