สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

โครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรง

บริการของเรา > เสริมสร้างสุขภาพและครอบครัว > โครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรง

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงมีความซับซ้อน รุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตสูง เป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้เด็กแรกเกิดเสียชีวิต ด้วยอัตรา 8: 1,000 การเกิดมีชีพ โดยส่งผลเสียแก่ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติ เราได้ทำการศึกษาและพบว่าปัญหาความสูญเสียเกิดจากการวินิจฉัยโรคที่ล่าช้า
จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยร่วมกับเครือข่ายหลายหน่วยงาน สร้างนวัตกรรมที่สมคุณค่าในการคัดกรองเด็กทารกแรกเกิดด้วยวิธีการติดตามวัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือดภายในหนึ่งถึงสองวันแรกหลังจากการคลอด เกิดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่ออนุมัติเป็นนโยบายให้เด็กทารกแรกเกิดทั่วประเทศได้รับการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรง ตลอดจนเป็นแกนหลักในการสร้างเครือข่ายการคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาได้ทันท่วงทีให้ครอบคลุมทุกเขตบริการสาธารณสุข 13 เขตทั่วประเทศไทย ทำให้สามารถลดการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรง อันจะเกิดผลดีต่อเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดตามแผนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศให้น้อยลงด้วย