สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

ให้บริการนมแม่จากผู้บริจาคกับทารกแรกเกิดที่ป่วยหรือเกิดก่อนกำหนดในกรณีที่มารดายังไม่มีน้ำนม น้ำนมไม่เพียงพอในระยะแรกหรือมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน เจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่สามารถให้นมบุตรได้ และเป็นทางเลือกสำหรับทารกแรกเกิดที่แพ้โปรตีนนมวัวรุนแรง หรือ มีภาวะความผิดปกติทางเมตาบอลิกที่มีสาเหตุทางพันธุกรรมบางชนิดและทารกที่มีโรคทางศัลยกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

สามารถให้การวินิจฉัยโรค  ดูแลบำบัดรักษาแบบครบวงจร แก่ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ  ทารกป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน อัตราการรอดชีวิตของทารกเทียบเท่าระดับนานาชาติ  อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการต่ำเป็นที่ยอมรับ

 • ผู้ป่วยทารกจากทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกัน
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด และสาขาทารกแรกเกิดวิกฤติ
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ เช่น กุมารแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ พันธุกรรม
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ให้การปรึกษาและดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศัลยแพทย์กุมาร ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก จักษุแพทย์ ENT รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์
 • มีชื่อเสียงสั่งสมมานานในด้านการให้บริการรักษาทารกแรกเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523
 • มีจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยทารกวิกฤติ ทารกป่วยทั้งสิ้น 70 เตียง
 • มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านทารกแรกเกิด มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์  และแพทย์ต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • มีการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับทารกป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยังดูดนมเองไม่ได้ให้ได้รับนมแม่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 • เป็นแหล่งศึกษาและดูงานด้านทารกวิกฤติ  ทารกป่วย ของแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เครื่องมือ

มีเครื่องมือสำหรับตรวจและฆ่าเชื้อโรค เช่น เครื่อง Pasteurizer พระราชทาน รัชกาลที่ 10, เครื่อง Laminar flow, เครื่อง Freezer และ Human milk analyzer

เปิดบริการ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร โทร. 066-121-7747

อีเมล์: qsnichmilkbank@gmail.com