สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

ให้การบริการด้านทารกแรกเกิดระดับตติยภูมิและสูงกว่า รวมถึง ทารกภาวะวิกฤต ที่ต้องการแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิด  เช่น ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก ๆ ทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด  ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (High frequency oscillatory ventilation),  Nitric oxide inhalation ทารกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่มีปัญหาซับซ้อน 

ให้การวินิจฉัยโรค ดูแล รักษาแบบครบวงจร และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  มีทีมงานกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด (Neonatologist) กุมารแพทย์โรคหัวใจ (Pediatric cardiologist) ศัลยกรรมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก (Cardiovascular thoracic surgery) กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric surgery) พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด

 -ศูนย์รับส่งต่อเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดที่รับผู้ป่วยทารกแรกเกิดระดับตติยภูมิและสูงกว่าทั้งจากโรงพยาบาลส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ

ความเชี่ยวชาญ

สามารถให้การวินิจฉัยโรค  ดูแลบำบัดรักษาแบบครบวงจร แก่ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ  ทารกป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน อัตราการรอดชีวิตของทารกเทียบเท่าระดับนานาชาติ  อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการต่ำเป็นที่ยอมรับ

 • ผู้ป่วยทารกจากทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกัน
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด และสาขาทารกแรกเกิดวิกฤติ
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ เช่น กุมารแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ พันธุกรรม
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ให้การปรึกษาและดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศัลยแพทย์กุมาร ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก จักษุแพทย์ ENT รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์
 • มีชื่อเสียงสั่งสมมานานในด้านการให้บริการรักษาทารกแรกเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523
 • มีจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยทารกวิกฤติ ทารกป่วยทั้งสิ้น 70 เตียง
 • มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านทารกแรกเกิด มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์  และแพทย์ต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • มีการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับทารกป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยังดูดนมเองไม่ได้ให้ได้รับนมแม่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 • เป็นแหล่งศึกษาและดูงานด้านทารกวิกฤติ ทารกป่วย ของแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศักยภาพ

 • Full time Staffs กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดปริกำเนิด 5 คน
 • Part-time Staffs กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดปริกำเนิด 2 คน
 • พยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิด 75 คน

จำนวนเตียงหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดทั้งหมด 50 เตียง

หอผู้ป่วยทารกวิกฤติ หอทารกป่วย A และ B

อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัย ทัดเทียมกับต่างประเทศ เช่น เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยแรงดันบวกหรือปริมาตร เครื่อง echocardiogram  เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง และการใช้ก๊าชไนตริกออกไซด์

สถานที่บริการ - ติดต่อ

OPD High Risk Newborn Clinic วัน-เวลา อังคาร พุธ 13.00-16.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 ติดต่อได้ทาง Office Line

เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 4902, 4918 (สำนักงานทารกแรกเกิด ชั้น10 อาคารสถาบันฯ) 

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ (5008-5009)

หอผู้ป่วยทารก A&B (5009)

ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

นอกเวลาราชการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หอผู้ป่วย

คลินิกทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงสูง (HRNB)

ผลการดำเนินงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

บริการการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง

วิจัย/นวัตกรรม/

ต้นแบบการให้บริการ

Training and Reference

Collaboration Network

Policy Advocacy

ขออนุญาต​ประชาสัมพันธ์​

เนื่องจากสถาบัน​สุขภาพ​เด็ก​แห่งชาติ​มหา​ราชินี​ มีการเปลี่ยนแปลงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ ระบบ​New​ HIS ในการให้บริการ​ อาจทำให้ขั้นตอนการให้บริการเกิดความล่าช้า
​ทางคลินิกทารกแรกเกิด​ จึงขอความร่วมมือ และ แนะนำผู้ปกครองให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 1. สแกนคิวอาร์​โค๊ด​ ยืนยัน​การมาตรวจตามนัดก่อนมารับบริการล่วงหน้า
 2. วันนัด​ใบนัดยื่นลงทะเบียน​ที่ชั้น1​ ตึกสยาม
 3. ตรวจสอบสิทธิ์​การรักษาตามจุดบริการ
 4. ติดต่​อคลินิก​ชั้น11​ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ขอบพระคุณค่ะ

Last Update 10/10/2566