สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์ความเป็นเลิศทารกแรกเกิด

บริการของเรา > ศูนย์ความเป็นเลิศ > ศูนย์ความเป็นเลิศทารกแรกเกิด

การบริการและการรักษา

ให้การบริการด้านทารกแรกเกิดระดับตติยภูมิและสูงกว่า รวมถึง ทารกภาวะวิกฤต ที่ต้องการแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางทารกแรกเกิด  เช่น ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยมาก ๆ ทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด  ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (high frequency oscillatory ventilation),  Nitric oxide inhalation ทารกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่มีปัญหาซับซ้อน 

ให้การวินิจฉัยโรค ดูแล รักษาแบบครบวงจร และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  มีทีมงานกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด (Neonatologist) กุมารแพทย์โรคหัวใจ (Pediatric cardiologist) ศัลยกรรมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก (Cardiovascular thoracic surgery) กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric surgery) พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด

 -ศูนย์รับส่งต่อเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดที่รับผู้ป่วยทารกแรกเกิดระดับตติยภูมิและสูงกว่าทั้งจากโรงพยาบาลส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เชี่ยวชาญ

สามารถให้การวินิจฉัยโรค  ดูแลบำบัดรักษาแบบครบวงจร แก่ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ  ทารกป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน อัตราการรอดชีวิตของทารกเทียบเท่าระดับนานาชาติ  อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการต่ำเป็นที่ยอมรับ

 • ผู้ป่วยทารกจากทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกัน
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด และสาขาทารกแรกเกิดวิกฤติ
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ เช่น กุมารแพทย์โรคหัวใจ กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ พันธุกรรม
 • มีกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด ให้การปรึกษาและดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศัลยแพทย์กุมาร ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก จักษุแพทย์ ENT รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์
 • มีชื่อเสียงสั่งสมมานานในด้านการให้บริการรักษาทารกแรกเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523
 • มีจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยทารกวิกฤติ ทารกป่วยทั้งสิ้น 70 เตียง
 • มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านทารกแรกเกิด มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์  และแพทย์ต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • มีการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับทารกป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยังดูดนมเองไม่ได้ให้ได้รับนมแม่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
 • เป็นแหล่งศึกษาและดูงานด้านทารกวิกฤติ ทารกป่วย ของแพทย์  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องมือ

มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัย ทัดเทียมกับต่างประเทศ เช่น เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดควบคุมด้วยแรงดันบวกหรือปริมาตร เครื่อง echocardiogram  เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง และการใช้ก๊าชไนตริกออกไซด์

เปิดบริการ

ในเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 4902 (สำนักงานทารกแรกเกิด)

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ (3401-3402)

ผลงานระดับประเทศ

 • เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านวิชาการแพทย์ระดับหลังปริญญา
 • ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์ด้านการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อย การดูแลป้องกันและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกคลอดก่อนกำหนด ให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบาย
 • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด โครงการ Service Plan ด้านทารกแรกเกิดในเขตสุขภาพ 12 เขต ทั่วประเทศ 

ข้อมูลทรัพยากรการดูแลรักษาทารกแรกเกิด