สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจเด็ก

บริการของเรา > ศูนย์ความเป็นเลิศ > ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจเด็ก

การบริการและการรักษา

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเผยแพร่ความรู้ และการบริการรักษาโรคหัวใจเด็กในระดับตติยภูมิ เพื่อการเป็นสถาบันระดับชาติ (National Institute)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 1 ใน 4 ของเด็กโรคหัวใจทั่วประเทศ คือมากกว่า 1,300-1,400 รายในแต่ละปี มีรูปแบบการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. จัดบริการดูแลรักษา และรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กในระดับตติยภูมิและสูงกว่า ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาในระดับสากล และ ทำงานเชิงรุกด้วยการสร้างเครือข่ายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงไปทั่วประเทศ
 2. ให้การดูแลและวินิจฉัย ตลอดจนการรักษาด้วยเวชภัณฑ์ หรือการผ่าตัดรักษาด้วยศัลยแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกที่มีความชำนาญ สามารถผ่าตัดรักษาโรคหัวใจในทุกกลุ่มอาการ รวมทั้งการรักษาโรคหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดที่เรียกว่าการสวนหัวใจเพื่อรักษา (catheter intervention) ในโรคระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาโรคหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัด แผลมีขนาดเล็ก และมีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลสั้นกว่าการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (open heart surgery)
 3. ให้ความรู้ ฝึกอบรมภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์แบบระยะสั้นด้วยการจัดประชุมวิชาการหรืออบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาล และแบบระยะยาวด้วยหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจทั่วโลก

ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ มีกุมารแพทย์โรคหัวใจที่มีความสามารถในด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยสายสวน (cardiac catheterization intervention) การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ การผ่าตัดหัวใจซ้ำซ้อน  ประกอบด้วย

 1. การทำ Balloon Atrial Septostomy (BAS) ในทารกหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด Transposition of the Great Arteries
 2. Balloon Pulmonic Valvuloplasty เพื่อขยายลิ้น Pulmonic
 3. การทำ Balloon aortic valvuloplasty
 4. การทำ Balloon aortoplasty ในโรค Coarctation of aorta ในเด็ก
 5. การทำ patent ductus arteriosus closure with coil or device เป็นการรักษาปิดหรืออุดหลอดเลือดเกินนอกหัวใจโดยทางสายสวนหัวใจเพื่อทดแทนการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบปิด (closed heart surgery)
 6. การทำ Atrial septal defect closure with device เป็นการรักษาด้วยสายสวนหัวใจเพื่อปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจห้องบนแทนการทำการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด (open heart surgery)
 7. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน
 8. การผ่าตัดหัวใจชนิดซับซ้อนในทารกแรกเกิด (complex open heart surgery in newborn)

เครื่องมือ

ปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษามุ่งเน้น non-invasive มากขึ้น และมีห้องสวนหัวใจ Hybrid ชนิด Biplane ที่ทันสมัยระดับสากล

เปิดบริการ

ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.

โทร 1415 ต่อ 2504, 2506 หรือ 02-354-8327

สถานที่: อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5

นอกเวลาราชการ กรุณาติดต่อห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร 1415 ต่อ 2201, 2202

Line Official: @cardioqsnich

11

ผลงานระดับประเทศ

 1. ข้อมูลทรัพยากรการดูแลรักษาโรคหัวใจ (Resource Mapping)
 2. โครงการสร้างเครือข่ายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรง
 3. โครงการพัฒนาความร่วมมือการตรวจรักษาโรคหัวใจสำหรับเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)
 4. การถ่ายทอดสดการสวนหัวใจไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก (Live case transmission)

ข้อมูลทรัพยากรการดูแลรักษาโรคหัวใจ

ระบบคัดกรองโรคหัวใจที่รุนแรงในทารก