สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไข้เลือดออก

บริการของเรา > ศูนย์ความเป็นเลิศ > ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไข้เลือดออก

การบริการและการรักษา

1.รักษาโรค Dengue Fever/Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome

2.การดำเนินงานเชิงรุกของบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่

3.ความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น ศูนย์ความร่วมมือในการรักษาโรคไข้เลือดออกระหว่างองค์การอนามัยโลกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน , โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ, ร่วมมือด้านวิจัยร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ (AFRIMS และ University of Rhode Island, USA.)

ผู้เชี่ยวชาญ

– มีกุมารแพทย์ และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัย และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

– มีกุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ เช่น กุมารแพทย์โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไต โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิคุ้มกันวิทยา ที่สามารถดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น

– มีแพทย์และพยาบาลสามารถให้คำปรึกษาทางการรักษา พยาบาลอย่างต่อเนื่อง

เปิดบริการ

ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 24 ชั่วโมง เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 3904 , 3911

ผลงานระดับประเทศ

  1. เป็นที่ตั้งของศูนย์ความร่วมมือในการรักษาโรคไข้เลือดออกระหว่างองค์การอนามัยโลกและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  2. การได้รับ Re-designation เป็น WHO CC for Dengue ครั้งที่ 4 ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2558 – 17 มิถุนายน 2562 ต่อเนื่องมา 18 ปี
  3. การได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรการพยาบาลภายในและภายนอกประเทศ

– หลักสูตรการพยาบาลโรคไข้เลือดออกของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

– หลักสูตรอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

– แนวทางการวินิจฉัยรักษาโรคไข้เลือดออก การทำ Medical Audit เมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิต

– การรายงานอาการของผู้ป่วย

– การบันทึกการใช้ Dengue Chart

– การเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบ AIE ในโรคไข้เลือดออก

  1. เป็น WHO short- term consultants for Dengue/Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome cases ในประเทศกัมพูชาและประเทศเนปาล
  2.  เป็นศูนย์ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ