สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ศูนย์รักขวัญ (Rakkwan Pediatric Palliative Care Center)

วันเวลาและสถานที่

ให้บริการรับปรึกษาเพื่อการดูแลเด็กแบบประคับประคองแบบผู้ป่วยใน

(เปิดบริการผู้ป่วยนอกในอนาคต)

แพทย์ประจำ

  • พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

  • พญ.ปราณี เมืองน้อย

บริการและการรักษา

การดูแลเด็กแบบประคับประคอง

ขั้นตอนการรับบริการ

  • รับปรึกษาให้การดูแลประคับประคองในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ จากหอผู้ป่วย
  • ทีมสหวิชาชีพเข้าประเมินและให้การดูแลและช่วยเหลือ ติดตามต่อเนื่อง ประสานการดูแลที่บ้าน
  • ดูแลครอบครัวหลังผู้ป่วยเสียชีวิต