สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

วันเวลาและสถานที่

 • สำนักงานต่อมไร้ท่อ โทร. 1415 ต่อ 61107
  วันพฤหัสบดี 13.00 – 15.30 น.
 • คลินิกต่อมไร้ท่อและคลินิกเบาหวาน โทร. 1415 ต่อ 61147 หรือ 092-2258927
  วันจันทร์ 13.00 – 15.30 น.
  สถานที่: ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • Line official งานต่อมไร้ท่อ
 • Line ID: @340zxisw
11

แพทย์ประจำ

 • พญ. ช่อแก้ว คงการค้า

 • พญ. พิริยา จันทราธรรมชาติ

 • พญ. วิภา วรัญญูวงศ์

คลินิก

คลินิก

วัน/เวลา

คลินิกต่อมไร้ท่อ ทั่วไป

วันจันทร์ 09.00-12.00 น.

คลินิกต่อมไร้ท่อ ผู้ป่วยใหม่

วันพุธ 09.00-12.00 น.

คลินิกโรคไทรอยด์

วันพุธ 09.00-12.00 น.

คลินิกเบาหวาน

วันพุธ พฤหัสบดี 09.00-12.00 น.

คลินิกการเรียนการสอนเบาหวาน

วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 13.00-15.30 น.

คลินิกส่งต่อ

วันอังคาร หรือ พฤหัสบดี 13.00-15.30 น.

การทดสอบฮอร์โมน

วันอังคาร 08.00-12.00 น.

บริการและการรักษา

การวินิจฉัย ดูแลรักษา และสนับสนุนสุขภาวะสุขภาพ ในเด็กและวัยรุ่นที่มีโรคต่อมไร้ท่อ เช่น ความผิดปกติของการเจริญเติบโต, ความผิดปกติของเข้าวัยหนุ่มสาว, โรคไทรอยด์ และเบาหวาน เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการ

 • การนัดหมาย
 1. ผู้ป่วยรายใหม่ พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนทุกราย เพื่อประเมินเบื้องต้น
 2. วันนัดหมายสำหรับคลินิกต่อมไร้ท่อ เป็นไปตามความเร่งด่วนของโรคและดุลพินิจของแพทย์
 3. ผู้ป่วยจะได้รับ บัตรนัดและเอกสารคำแนะนำ
 • กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน

เข้าพบแพทย์ห้องฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลรักษาเบื้องต้น

 • การเข้ารับบริการที่คลินิกต่อมไร้ท่อ
 1. คัดกรอง/คัดกรองโรคระบาด ติดต่อช่องเบอร์ 1 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ติดต่อห้องบัตรเพื่อทำประวัติใหม่ (กรณีผู้ป่วยใหม่) ติดต่อช่องเบอร์ 2 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 3. ตรวจสอบสิทธิ์ ติดต่อช่องเบอร์ 3 ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 4. ผู้ป่วยพบแพทย์ คลินิกต่อมไร้ท่อ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 5. ติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิก ยื่นบัตรนัด รับบัตรคิว
 6. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันและชีพจร ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง
 7. กรณีต้องเจาะเลือดและตรวจพิเศษในวันเดียวกัน เช่น x-ray อัลตร้าซาวด์ ต้องมาก่อนเวลานัดตรวจ 2 ชั่วโมง
 8. เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
  • กรณีต้องการใช้สิทธิ์การรักษา ให้ขอใบส่งตัวมาด้วย
  • สรุปประวัติการรักษา ผลการตรวจ ยาที่ใช้ (ถ้ามี)
  • สมุดวัคซีน / สมุดพกที่โรงเรียน (ที่ระบุน้ำหนักส่วนสูง)