สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนรับการระงับความรู้สึก

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนรับการระงับความรู้สึก

คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนรับการระงับความรู้สึก

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. -15.00 น.

สถานที่: ห้องผ่าตัดผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

โทร.2213

แพทย์ประจำ

  • นพ.ณัฐพงศ์ เลปนานนท์
  • พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง
  • พญ.สุทธิรัก คุรุหงษา
  • พญ.ตฤษณา สุนทราคม

บริการและการรักษา

ให้การตรวจประเมินทางวิสัญญีในผู้ป่วยที่ต้องระงับความรู้สึกเพื่อทำการผ่าตัด, ทำการตรวจวินิจฉัย, หรือทำหัตถการอื่น แบบผู้ป่วยนอก

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. แพทย์จากแต่ละแผนกที่ต้องการนัดผ่าตัด, นัดตรวจวินิจฉัย หรือนัดทำหัตถการต่างๆ ส่งผู้ป่วยพร้อมแฟ้มประวัติมาที่คลินิกเพื่อให้วิสัญญีแพทย์ประเมินและให้คำแนะนำในการระงับความรู้สึก
  2. หลังจากวิสัญญีแพทย์ประเมินและให้คำแนะนำเรียบร้อย จะส่งผู้ป่วยพร้อมแฟ้มประวัติกลับไปยังคลินิกที่ส่งปรึกษา
  3. หากต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ตรวจวินิจฉัย หรือส่งปรึกษาแพทย์แผนกอื่นเพิ่มเติม วิสัญญีแพทย์จะบันทึกในแฟ้มประวัติ เพื่อให้แพทย์เจ้าของไข้ดำเนินการต่อไป