สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกโรคหัวใจ

วันเวลาและสถานที่

วันพุธ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ปิดรับบัตร 11.00 น.

สถานที่: อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
โทร 1415 ต่อ 2504, 2506

Line Official: @cardioqsnich

11

แพทย์ประจำ

 • ผศ.นพ.วรการ พรหมพันธุ์
 • นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา
 • พญ.พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย
 • พญ.พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์
 • นพ.กตัญญู บุณยวาณิชย์กุล

บริการและการรักษา

ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่ทารกแรกเกิด ถึง อายุ 15 ปี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจในเด็ก พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ได้แก่

 • การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.)
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกติดตัว 24-48 ชั่วโมง
 • การรักษาโรคหัวใจด้วยสายสวน
 • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การแพทย์ทางไกล
 • การส่งยาทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ผู้ป่วยรายใหม่
 1. พบพยาบาลคัดกรอง ลงทะเบียนประวัติ และตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาล (บัตรทอง/ผู้พิการ/ข้าราชการ) ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดไข้ รับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ ผู้ป่วยนอกทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 3. พบกุมารแพทย์ทั่วไป เพื่อตรวจคัดกรอง และส่งการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่นถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR) หรือ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นต้น
 4. กุมารแพทย์ทั่วไปพิจารณาส่งบัตร และ แนะนำผู้ป่วยให้มาที่ คลินิกโรคหัวใจ
 5. พบพยาบาลเพื่อฟังคำแนะนำ และรอพบแพทย์ ที่คลินิกโรคหัวใจ
 6. ในกรณีที่ไม่มีการตรวจพิเศษใด ๆ ในวันนั้น จะพบพยาบาลเพื่อรับใบนัด และกรณีต้องได้รับยา ให้นำใบรับยาไปที่ห้องยา ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ผู้ป่วยนัด
 1. ในวันนัด ยื่นบัตรนัด และตรวจสอบสิทธิ ที่ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร
 2. พบเจ้าหน้าที่/พยาบาล ที่คลินิกโรคหัวใจ ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 3. พบแพทย์ และรับบัตรนัดครั้งต่อไป
 • การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echo) ในกรณีที่มีนัดตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ในนัดครั้งต่อไป ให้พบพยาบาลเพื่อรับฟังคำแนะนำ, ขั้นตอน และการเตรียมตัวในวันที่มาตรวจ