สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกจักษุวิทยา

คลินิกจักษุวิทยา

วันเวลาและสถานที่

จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00-16.00 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: ชั้น12A อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สอบถามข้อมูล: โทร 1415 ต่อ 61310, 61311

ติดต่อเลื่อนนัด วันจันทร์ – ศุกร์ 13.30 – 15.30 น.

แพทย์ประจำ

 • พญ. สุมาลิน ตรัยไชยาพร

 • พญ. ณัฐสุชา หวังถิรอำนวย

 • พญ. ศิรินทร์ เหลืองอร่าม

 • พญ. ศุภวรรณ สุรักษ์รัตนสกุล

 • พญ. สุภาพร ศรีธวัชพงศ์

แพทย์ที่ปรึกษาจักษุวิทยาเด็กและตาเข

 • พญ. ไอรีน ศุภางคเสน

 • พญ. จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ

 • พญ. ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์

 • นพ.ปกป้อง จันทรสมบูรณ์

 • พญ.บังอรรัตน์ เกยุราพันธ์

 • นพ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์

 • นพ. จรินทร์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ

แพทย์ที่ปรึกษาจักษุวิทยาเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา

 • พญ. รสนา พิทยพงษ์พัชร

 • พญ. วิรงค์รอง กานต์สิริธานนท์

แพทย์ที่ปรึกษาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

 • พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ

 • พญ. อิศรา เลิศจิรชัย

แพทย์ที่ปรึกษากระจกตา

 • นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก 

แพทย์ที่ปรึกษาต้อหิน

 • พญ. วิศนี ตันติเสวี

 • พญ. อนิตา มนัสสากร

 • พญ. สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์

 • พญ. กิติยา รัตนวงศ์ไพบูลย์

 • นพ. วรากร เทียมทัด

บริการและการรักษา

การให้บริการคลินิกโรคตาเด็กทั่วไปและโรคตาที่ซับซ้อน เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง  ตาขี้เกียจ  ตาแดง  ตากุ้งยิง  ท่อน้ำตาตัน  หนังตาตก  ตาเขตาเหล่  ต้อกระจก  ต้อหิน และโรคจอประสาทตาผิดปกติ  

การให้บริการคลินิกเฉพาะทางจักษุ (เฉพาะผู้ป่วยนัด)

ผู้ป่วยต้อหิน

วันจันทร์ 13.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

วันอังคาร 13.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

ผู้ป่วยจอตาและน้ำวุ้นตา

วันจันทร์ 08.00-12.00 น. สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

วันพฤหัสบดี 08.00-12.00 น. ทุกสัปดาห์

ผู้ป่วยศัลยกรรมเบ้าตา

วันพุธ 13.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น. ทุกสัปดาห์

ผู้ป่วยกระจกตา

วันพุธ 13.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ผู้ป่วยกล้ามเนื้อตา

วันพุธ 08.00-12.00 น. สัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือน

วันศุกร์ 08.00-12.00 น. สัปดาห์ที่ 1-3ของเดือน

ผู้ป่วยจอประสาทตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด

วันจันทร์ 08.00-12.00 น. ทุกสัปดาห์

วันอังคาร 08.00-12.00 น. ทุกสัปดาห์

ผู้ป่วยเส้นประสาทตา

วันพุธ 08.00-12.00 น. ทุกสัปดาห์

ผู้ป่วยกระตุ้นสายตาสำหรับผู้ป่วยสายตาเลือนราง

วันอังคาร 13.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 2

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่

ติดต่อ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 • ทำประวัติผู้ป่วยใหม่
 • ติดต่อจุดคัดกรองเพื่อรับบัตรคิว

ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยมาตามนัด

ติดต่อ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 • ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา ที่ศูนย์สิทธิบัตร

*** ทุกครั้งก่อนมาติดต่อรับบริการ***

หลังจากหยิบบัตรคิว (ผู้ป่วยใหม่) และ ตรวจสอบสิทธิ์ (ผู้ป่วยทุกราย) เรียบร้อยแล้ว ติดต่อ ชั้น 12A อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แผนกจักษุวิทยา)

ผู้ป่วยใหม่: เปิดรับจนกว่าคิวจะหมดไม่เกิน 11.00 น. (คิวมักหมดก่อน 9.00 น)

ผู้ป่วยนัด: ผู้ป่วยต้องมาถึงห้องตา ไม่เกิน 9.30 น

 

ขั้นตอนการรับบริการที่แผนกจักษุวิทยา

ชั้น 12A อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (แผนกจักษุวิทยา)

… ผู้ป่วยมาตามนัดให้หยิบบัตรคิวให้ตรงตามชื่อแพทย์ที่นัดตามชื่อคลินิกที่ระบุในใบนัด ที่เคาน์เตอร์ 1 หน้าห้องตรวจตา

ผู้ป่วยใหม่จะได้รับบัตรคิวจากจุดคัดกรองที่ ชั้น 1 อาคารสยามฯ

 • ยื่นบัตรคิวผู้ป่วยใหม่ที่จุดวัดสัญญาณชีพ
 • นำบัตรคิวที่ลงวัดสัญญาณชีพและน้ำหนักแล้ว วางใส่ตะกร้าสีชมพูที่ เคาน์เตอร์ 1 หน้าห้องตา
 • นั่งรอฟังเรียกชื่อที่หน้าห้องตา เพื่อเรียกซักประวัติที่ เคาน์เตอร์ 2 และส่งวัดระดับการมองเห็น และหัตถการอื่นๆ ก่อนพบแพทย์ที่ ห้องหมายเลข 10
 • นั่งรอฟังเรียกชื่อที่บริเวณเคาน์เตอร์ 4 เพื่อเรียกพบแพทย์
 • เมื่อพบแพทย์แล้วติดต่อเคาน์เตอร์ 3 เพื่อรับคำแนะนำและบัตรนัดตรวจ

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (การเงิน ห้องยา)

 • ชำระค่าบริการและรับยาที่การเงินและห้องยา

รายละเอียดเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มารอรับการตรวจ

โรคจอประสาทตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด (ROP)

 • วันที่จะมาตรวจให้ป้อนนมและน้ำได้ถึง 06.00 น. หลังจากนั้นให้งดเลย (ถ้ามีระยะของโรคที่รุนแรง อาจจะได้ทำการเลเซอร์ตาในช่วงบ่ายของวันนั้นเลย)
 • หลังจากซักประวัติที่ เคาน์เตอร์ 2 จะต้องรับการขยายม่านตาทั้ง 2 ข้าง จำนวน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 20 นาที และนั่งรอเรียกพบแพทย์บริเวณเคาน์เตอร์ 4
 • หากระยะของโรคมีความรุนแรง มีความจำเป็นต้องรับการรักษา ให้งดนมและน้ำต่อไปก่อน ผู้ป่วยจะต้องนอนที่โรงพยาบาล เจาะเลือด เอกซเรย์ เพื่อเตรียมพร้อมทำเลเซอร์หรือฉีดยาเข้าตา
 • หากระยะของโรคไม่รุนแรง สามารถติดตามอาการ ไม่ต้องรับการรักษาในวันนั้น ให้รอรับใบนัดหรือใบสั่งยาและคำแนะนำ หน้าเคาน์เตอร์ 3 โดยควรมาพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

เอกสารที่ต้องมี

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ผู้ป่วยอายุเกิน 7 ปี)
 • บัตรคนพิการตัวจริง
 • ใบส่งตัวจากตันสังกัด (บัตรทอง )
 • สูติบัตร / สำเนา
 • เลขบัตรประจำตัวโรงพยาบาลเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ