สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี 08.30 – 11.30 น.

ติดต่อ: 1415 ต่อ 2217, 2218 หรือ

โทร 092- 2259349

(ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันจันทร์และพฤหัสบดี ติดต่อได้ เวลา 09.00 -12.00 น.)

แพทย์ประจำ

 • พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
 • พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร

บริการและการรักษา

ให้บริการด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ รวมถึงความผิดปกติของสารที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดและโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในเด็กที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือด

 1. กลุ่มโรคเลือดที่ให้การดูแลรักษา
 • โรคเลือดจางจากพันธุกรรม ธาลัสซิเมีย
 • โรคเลือดจางจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก
 • โรคเลือดที่ออกง่ายหยุดยาก เช่น โรคฮีโมฟิเลีย, factor VII deficiency
 • ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
 1. กลุ่มโรคมะเร็งในเด็ก
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย
 • มะเร็งจอประสาทตา
 • มะเร็งตับ

ขั้นตอนการรับบริการ

กรณีผู้ป่วยนัด

 1. ยื่นใบนัดห้องบัตร และติดต่อตรวจสอบสิทธิ (ถ้ามาตรงนัดและใช้สิทธิเบิกตรงหรือจ่ายเงินเองให้ตรงไปที่คลินิก)
 2. กรณีมีใบสั่งขูดเชื้อ/ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่น ๆ กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์
 3. ติดต่อคลินิกโรคเลือดและมะเร็ง ชั้น 5 อาคาร สยามฯ
 4. รับเบอร์คิว วัดไข้, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูงและวัดความดัน
 5. นำใบนัด พร้อมเบอร์คิว ใบส่งตัว และผลตรวจต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่
 6. นั่งรอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิว ที่หน้าห้องตรวจ

กรณีผู้ป่วยส่งต่อ

     สถานพยาบาลต้นทางจะทำการติดต่อกับศูนย์ส่งต่อและแพทย์เฉพาะทาง ให้รับทราบ

กรณีผู้ป่วยใหม่

 1. ต้องเข้ารับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 (1203) ก่อนทุกรายในวันและเวลาราชการ
 2. เมื่อแพทย์พิจารณาส่งปรึกษา ติดต่อพยาบาลห้อง 1203 จะทำการนัดเข้าคลินิกตามคิวต่อไป