สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคติดเชื้อ

คลินิกโรคติดเชื้อ

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันพฤหัสบดี  13.00 – 16.00 น.
สถานที่: ที่ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โทรศัพท์:  1415 ต่อ 61146, 61147

ทุกวันอังคาร, พุธ  13.00 – 16.00 น.
สถานที่: ชั้น 3 อาคารสยามฯ
โทรศัพท์:  1415 ต่อ 2316

11

แพทย์ประจำ

 • แพทย์หญิงปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
 • แพทย์หญิงวารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
 • แพทย์หญิงประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา
 • แพทย์หญิงพักต์เพ็ญ สิริคุตต์
 • นายแพทย์กิตติชัย มูลวิริยกิจ
 • แพทย์หญิงธนัชชา โง้วจิระศักดิ์

บริการและการรักษา

ให้บริการตรวจรักษาและรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาวัณโรค

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่

 1. ติดต่อขอรับบริการหรือแสดงใบส่งตัวที่ หน่วยคัดกรองชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี   
 2. ทำบัตรและเวชระเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน
 3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
 4. เข้าตรวจที่อายุรกรรมชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือคลินิกอื่นๆตามอาการของโรค
 5. งานอายุรกรรมหรือคลินิกอื่นๆส่งต่อ หรือ นัดหมายเข้าคลินิกโรคปอด

ผู้ป่วยเก่า ที่มีนัด / มาไม่ตรงนัด

 1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย ใบนัดและใบส่งตัว ที่หน่วยคัดกรอง ชั้น ๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วย ใบนัด ที่เวชระเบียน เพื่อค้นเวชระเบียน
 3. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา ที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
 4. พบเจ้าหน้าที่ คลินิกโรคปอด ที่ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อรับบัตรคิว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดไข้ และ/หรือเจาะเลือด ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
 5. พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา เวลา 13.00 – 16.00 น.

การเลื่อนนัด

ติดต่อที่ โทรศัพท์ 1415 ต่อ 61146, 61147   ในวันเวลาราชการ

Last Update 26/10/2566