สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกฝึกพูด

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ – วันศุกร์  8.30 -15.00 น.
(ฝึกพูด 30 นาที/ครั้ง)

สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 A
โทร 1415 ต่อ 61326, ID Line : speechclinic

11

ผู้เชี่ยวชาญ

 • น.ส.วราภรณ์ วิไลนาม
  (นักแก้ไขการพูด)
 • น.ส.ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต
  (นักแก้ไขการพูด)

บริการและการรักษา

คลินิกฝึกพุด ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย  ประเมินความสามารถทางภาษาและการพูด  วางแผนและแก่ไขการพูดในผู้ป่วยทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูดทุกประเภท เช่น พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด ปากแหว่งเพดานโหว่ พูดติดอ่าง เสียงพูดผิดปกติฯ รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำผู้ปกครองเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและแก้ไขความผิดปกติทางการพูดอย่างเหมาะสมในผู้ป่วย แต่ละรายร่วมกับครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งช่วยให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินเด็กประสาทหูพิการ ผ่านทักษะการฟัง (AVT approach) ให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ยื่นบัตรนัดสีเหลืองภายในห้องฝึกพูด
 • ผู้ป่วยใช้สิทธิข้าราชการจ่ายตรง / บัตรทอง 30 บาท / บัตรผู้พิการ

ติดต่อห้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนทุกครั้ง

 • รอเข้ารับบริการฝึกพูด 30 นาที/ราย
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับนัดครั้งต่อไป
 • รายที่ต้องการรับบริการแผนกอื่นต่อกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าห้อง

หมายเหตุ

 • ผู้ป่วยต้องมาให้ตรงวัน – เวลา ตามนัด
 • กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาฝึกพูดตามวัน – เวลานัด  กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอคิวนัดฝึกพูดครั้งต่อไป