สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันเวลาและสถานที่

ผู้ป่วยนอก

วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
(ปิดรับบัตร 11.30 น.)

ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย :

วันพฤหัสบดี 13.30-16.00 น.
(เฉพาะผู้ป่วยนัด)

ฉีดยาลดเกร็ง :

วันศุกร์ 08.00-12.00 น.
(เฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วและนัดมา)

ผู้ป่วยใน :

วันจันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 

การติดต่อ

 • โทร 1415 ต่อ 3215
 • Line Official:

11
11

แพทย์ประจำ

 • พญ.อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล
 • พญ.รัชฌาน์ หล่อมณีนพรัตน์
 • พญ.ภัทราภา แย้มดี

บริการและการรักษา

ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของแขน ขา ลำตัว (อาการอ่อนแรง, อาการเกร็ง, ข้อติด) หรือมีปัญหาการกลืน การทำกิจวัตรประจำวัน จากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ ความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง
โรคสมองพิการ โรคของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคทางพันธุกรรม การบาดเจ็บโดยการตรวจประเมินระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิค Vojta วางแผนการบำบัดรักษาร่วมกับสหวิชาชีพ และให้การรักษาโดยใช้ยากิน การฉีดยาลดเกร็ง ใช้อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ เครื่องดาม อุปกรณ์ช่วยเดินและรถเข็น

ขั้นตอนการรับบริการ

กรณีผู้ป่วยใหม่ : ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยแพทย์ ที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือ แผนกอื่นๆ 

กรณีผู้ป่วยส่งปรึกษาจากแผนกอื่น : ทำการนัดหมายวันตรวจที่คลินิกเวช-ศาสตร์ฟื้นฟู

อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 (อาจได้ตรวจในวันนั้น หากคิวไม่เต็ม)

กรณีผู้ป่วยมีบัตรนัด

 • ลงทะเบียนคัดกรองทำบัตรที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร

 • หยิบบัตรคิวติดกับบัตรนัดใส่กล่อง ที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร

 • ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดไข้ รับคิวรอพบแพทย์

 • หลังตรวจเสร็จ หากมีการส่งทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กายอุปกรณ์หรือส่งต่อแผนกอื่น ให้นัดหมายที่เคาน์เตอร์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • รับบัตรนัดพบแพทย์ครั้งต่อไป

 • กรณีจ่ายเงินเองหรือสำรองจ่ายก่อน ให้รับใบคิดค่าใช้จ่ายนำไปยื่นที่ห้องการเงินผู้ป่วยนอกชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

การเลื่อนนัด หรือทำนัดใหม่

·         โทร 1415 ต่อ 2314 หรือ 090-090-7801 เวลา 13.00-15.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์