สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิก หู คอ จมูก

คลินิก หู คอ จมูก

วันเวลาและสถานที่

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 -12.00 น.
 • สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12A
 • เบอร์ติดต่อ 1415  ต่อ 61315 , 61317
  (เลื่อนนัดติดต่อเวลา 14.00 – 15.30 น.)
 • Line official id : @780otbyi
11

แพทย์ประจำ

 • พญ.นาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล
 • พญ.ภาวินี อินทกรณ์
 • พญ.รัชรียา สุขเสงี่ยม
 • พญ.ปัณรสี บุณยบุตร
 • นพ.กรวิชญ์ สว่างวงค์

บริการและการรักษา

 • ตรวจรักษา วินิจฉัยโรคทางด้านหู คอ จมูกเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี
 • รับตรวจเฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรนัดของแผนกหู คอ จมูก
 • กรณีผู้ป่วยใหม่ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น โดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปหรือแผนกอื่นๆ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า
 • กรณีผู้ป่วยเก่า มาไม่ตรงนัด  ไม่สามารถตรวจในวันที่มีคลินิกได้ ต้องรับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือ นัดหมายล่วงหน้าใหม่
 • มีบริการ Telemedicine

ขั้นตอนการรับบริการ

 • ตรวจสอบสิทธิการรักษาทุกครั้งก่อนพบแพทย์

  – บัตรทอง  ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  – บัตรพิการ ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร

  – ข้าราชการ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 • ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดปรอท รับบัตรคิวหน้าแผนกตรวจหู คอ จมูก
 • เจ้าหน้าที่เรียกคืนบัตรคิว รอเรียกพบแพทย์
 • เข้ารับการตรวจตามเบอร์บัตรคิว
 • หลังตรวจเสร็จ พบพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำเรื่องการรับประทานยา การปฏิบัติตัว ฯลฯ และรับบัตรนัดครั้งต่อไป
 • กรณีมียา  รับยา / ชำระค่าบริการ/ปิดสิทธิ์การรักษา ติดต่อชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Last Update 25/10/2566