สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร, วันพุธ 

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ติดต่อ: โทร 1415 ต่อ 61146 หรือ 61147

ติดต่อคลินิกหรือเลื่อนนัด

วันอังคารและพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

แพทย์ประจำ

 • ผศ.พิเศษ แพทย์หญิงมิรา โครานา
 • ผศ.พิเศษ นายแพทย์ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
 • นายแพทย์เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง
 • นายแพทย์สมมนตร์ จินดากุล
 • แพทย์หญิงลลิตวดี ทังสุภูติ

แพทย์ที่ปรึกษา

 • ศ.คลินิก นายแพทย์สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
 • รศ.แพทย์หญิงวราภรณ์ แสงทวีสิน
 • ศ.คลินิก แพทย์หญิงอุไรวรรณ โชติเกียรติ
 • ผศ.นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
 • แพทย์หญิงจินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา

บริการและการรักษา

 1. ให้การดูแลรักษาเด็กทารกแรกเกิด ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต อาการหนัก (NICU) รวมทั้งหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย และทารกคลอดก่อนกำหนด ตรวจคนไข้ที่คลินิกทั่วไปและคลินิกทารกกลุ่มเสี่ยง (High Risk Clinic)
 1. ดูแลทารกแรกเกิดป่วย (Sick Newborn) ที่โรงพยาบาลราชวิถี รับคลอดเด็กทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี
 1. รับส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย, ป่วยหนักขั้นวิกฤต และผู้ป่วยโรคซับซ้อนระดับตติยภูมิ
 1. รับปรึกษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดจากต่างแผนก เช่น ศัลยกรรม, ศัลยกรรมประสาท, จักษุ, โสต-ศอ-นาสิก, วิสัญญี