สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

คลินิกทารกที่มีความเสี่ยงสูง

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร, วันพุธ  
13.00  – 16.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11

เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 61146, 61147

 

แพทย์ประจำ

  • นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
  • นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง
  • นพ.สมมนตร์ จินดากุล
  • พญ.ลลิตวดี ทังสุภูติ

บริการและการรักษา

  1. ให้การดูแลรักษาเด็กทารกแรกเกิด ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต อาการหนัก (NICU) รวมทั้งหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย และทารกคลอดก่อนกำหนด ตรวจคนไข้ที่คลินิกทั่วไปและคลินิกทารกกลุ่มเสี่ยง (High Risk Clinic)
  1. ดูแลทารกแรกเกิดป่วย (Sick Newborn) ที่โรงพยาบาลราชวิถี รับคลอดเด็กทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลราชวิถี
  1. รับส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย, ป่วยหนักขั้นวิกฤต และผู้ป่วยโรคซับซ้อนระดับตติยภูมิ
  1. รับปรึกษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดจากต่างแผนก เช่น ศัลยกรรม, ศัลยกรรมประสาท, จักษุ, โสต-ศอ-นาสิก, วิสัญญี