สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกตรวจการได้ยิน

คลินิกตรวจการได้ยิน

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 16.00 น.

 สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 12A

 โทร 1415 ต่อ 61332

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

นาย บัญชา กระแสพิตร
น.ส. นภัสวรรณ ยอดทอง

บริการและการรักษา

  • ตรวจการได้ยิน ( OAE , A-ABR , ABR , ASSR , Audiometry )
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน (ใส่เครื่องช่วยฟัง , ฝึกฟัง)

ขั้นตอนการรับบริการ

  • สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ (ในวันและเวลาราชการ)  โดยผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเบื้องต้นโดย โสต ศอ นาสิก แพทย์ ก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน ผู้ป่วยจะต้องเข้าสู่ระบบนัดหมายโดยนักแก้ไขการได้ยินก่อน