สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานที่: อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
เบอร์โทรศัพท์ (สำนักงาน): โทร. 1415 ต่อ 2522 และ 081-631-1359
เบอร์โทรศัพท์ (ห้องตรวจการนอนหลับ): โทร. 1415 ต่อ 62202
หรือ 080-356-3799
Line official:

11

แพทย์ประจำ

 • นายแพทย์เฉลิมไทย เอกศิลป์ (หัวหน้าศูนย์)
 • แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์
 • นายแพทย์ประวิทย์ เจตนชัย
 • แพทย์หญิงกัญฑิมาศ สิทธิกูล
 • แพทย์หญิงเบญจวรรณ สังฆวะดี

แพทย์ที่ปรึกษา

 • นายแพทย์สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
  (อาจารย์พิเศษ)

บริการและการรักษา

 1. การดูแลรักษาเด็กป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจตั้งแต่เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 1. การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น ภาวะนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การวินิจฉัยโรคระบบหายใจด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัย

 1. การส่งกล้องตรวจทางเดินหายใจ (Fiber – optic bronchoscopy)
 2. การทดสอบสมรรถภาพทางปอดเด็ก (Pulmonary Function Test)
 3. การตรวจการนอนหลับในเด็ก (Polysomnography)
 4. การวัดระดับออกซิเจนในเลือดขณะหลับ (Overnight Pulse Oximetry)

ขั้นตอนการรับบริการ

หมายเหตุ:ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

 1. ยื่นบัตรนัดที่แผนกเวชระเบียน ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
 2. การตรวจสอบสิทธิการรักษา
  2.1 กรณีใช้สิทธิข้าราชการ นำใบนัดติดต่อแผนกเวชระเบียน พร้อมบัตรประชาชนหรือใบเกิดของเด็กและผู้ปกครองที่เด็กผูกสิทธิ
  2.2 กรณีใช้สิทธิประกันสุขภาพ นำใบนัดพร้อมเอกสารสิทธิ ติดต่อแผนกสิทธิบัตร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5  หรือ อาคาร มหิตลาธิเบศร ชั้น 3 ก่อน
 3. ติดต่อวัดไข้ ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง พร้อมรับบัตรคิว เวลา 00 – 11.00 น. ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3  และ เวลา 11.00 – 15.00 น. ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
 4. รอพบแพทย์ ที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
 5. ปิดรับบัตร เวลา 00 น. เป็นต้นไป
 • กรณีผู้ป่วยใหม่: ต้องผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ที่แผนกอายุรกรรมทั่วไปหรือแผนกอื่น ๆ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า จึงสามารถเข้าตรวจ ที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจได้ 
 • กรณีที่ส่งปรึกษาฯ ในวันที่มีคลินิกฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ และ ตามความรุนแรงของอาการที่ส่งปรึกษาจากพยาบาลประจำคลินิกฯ
 • กรณีผู้ป่วยเก่า มาไม่ตรงนัด : ไม่สามารถตรวจในวันที่มีคลินิกฯ ได้ ต้องรับการตรวจที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป และ/หรือนัดหมายล่วงหน้าใหม่ ที่สำนักงานระบบทางเดินหายใจ  อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5 เท่านั้น

หมายเหตุ

 1. ผู้มารับบริการที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ ไม่สามารถทำนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ internet ได้
 2. กรณีแพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจในวันนัด ทางคลินิกฯจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าใหม่ แต่ถ้ายืนยันการตรวจในวันที่แพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจ โปรดกรุณารอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อพบแพทย์ท่านอื่นในคลินิกตรวจแทน
 3. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้ โปรดกรุณารอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อพบแพทย์ เท่านั้น