สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

วันเวลาและสถานที่

 วัน เวลา เปิดให้บริการ

 •  เฉพาะวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยื่นใบนัดไม่เกินเวลา 13.30 น.)

คลินิกโรคทางเดินหายใจ ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดพิเศษ ทุกกรณี

สถานที่เปิดให้บริการ

 • อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5

โทรศัพท์

 • สำนักงาน : 1415 ต่อ 2522 มือถือ/Line 081-631-1359
 • ห้องตรวจการนอนหลับ : โทร. 1415 ต่อ 62202 มือถือ 080-356-3799

Line official:

11

แพทย์ประจำ

 • พญ.พนิดา ศรีสันต์
 • นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์
 • นพ.ประวิทย์ เจตนชัย
 • พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล
 • พญ.วงศ์ตะวัน อามาตสมบัติ

บริการและการรักษา

 1.  การดูแลรักษาเด็กป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจตั้งแต่เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 2.  การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น ภาวะนอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การวินิจฉัยโรคระบบหายใจด้วยเครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัย

 1. การส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจ (Fiberoptic bronchoscopy)
 2. การทดสอบสมรรถภาพทางปอดเด็ก (Pulmonary Function Test)
 3. การตรวจการนอนหลับในเด็ก (Polysomnography)
 4. การวัดระดับออกซิเจนในเลือดขณะหลับ (Overnight Pulse Oximetry)

การรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่:

 • ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น โดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปหรือแผนกอื่นๆ เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าตามคิว หรือแพทย์ผู้ตรวจโทรศัพท์ปรึกษาอาจารย์แพทย์คลินิกโรคทางเดินหายใจจึงสามารถเข้าตรวจที่คลินิกโรคทางเดินหายใจได้

ผู้ป่วยเก่า:

 • ผู้ป่วยเก่าตรงนัด : ให้บริการตามระบบนัด
 • ผู้ป่วยเก่ามาไม่ตรงนัด : ไม่สามารถตรวจในวันที่มีคลินิกโรคทางเดินหายใจได้ ต้องรับการตรวจที่คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และ/หรือนัดหมายล่วงหน้าใหม่

ผู้ป่วยเร่งด่วน:

 • ให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาพิจารณาสั่งการรักษาเบื้องต้น และส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย หลังจากนั้นให้ทางหอผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ คลินิกโรคทางเดินหายใจ ในเดือนนั้น หรือโทรศัพท์ปรึกษา อาจารย์แพทย์คลินิกโรคทางเดินหายใจตามความเหมาะสม

การเลื่อนนัด:

 • ไม่รับเลื่อนนัดวันพุธ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดพิเศษ ทุกกรณี
 • ติดต่อเลื่อนนัดล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือ Line ของคลินิกโรคทางเดินหายใจ ในเวลา 8.30 – 12.00 น. , 13.00 – 15.30 น

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกโรคทางเดินหายใจ

 1. ยื่นบัตรนัดที่แผนกเวชระเบียน ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
 2. การตรวจสอบสิทธิการรักษา
  2.1 กรณีใช้สิทธิข้าราชการ ติดต่อแผนกเวชระเบียน อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
  2.2 กรณีใช้สิทธิประกันสุขภาพ /พิการ ติดต่อแผนกสิทธิบัตร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5 หรือ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3 หรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
 3. ติดต่อวัดไข้ ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง พร้อมรับบัตรคิว
  • เวลา 7.00 – 11.00 น. ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
  • เวลา 11.00 – 13.30 น. ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
 4. กรณีมีใบส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่นๆ กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์ แล้วกลับมารอพบแพทย์
  • เจาะเลือด : ห้องเจาะเลือด อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5 (ชั่วคราว ระหว่างปรับปรุง) ห้องเจาะเลือด อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 (รอเปิดดำเนินการ)
  • เอ็กซเรย์/อัลตร้าซาวด์ ห้องเอ็กซเรย์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 
 5. รอพบแพทย์ ที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ อาคารสยามฯ ชั้น 5
  1. ผู้ป่วยเก่าตรงนัด รอเรียกตามคิว
  2. ผู้ป่วยเก่าตรงนัด แต่แพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจ กรุณารอเจ้าหน้าที่เรียก เพื่อพบแพทย์ท่านอื่น ในคลินิกตรวจแทน
  3. ผู้ป่วยรายใหม่ ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้ กรุณารอเจ้าหน้าที่เรียก เพื่อพบแพทย์

หมายเหตุ

 • ผู้ป่วยข้อ 2 และ 3 จะได้รับการเรียกชื่อเข้ารับบริการหลังจากแพทย์ได้ตรวจผู้ป่วยตรงนัดเรียบร้อย
 • กรณีแพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจในวันนัด ทางคลินิกโรคทางเดินหายใจจะติดต่อกลับ เพื่อทำการ นัดหมายล่วงหน้าใหม่
 • กรณีที่ส่งปรึกษาฯ ในวันที่มีคลินิกโรคทางเดินหายใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ และตามความรุนแรงของอาการ

   6. หลังพบแพทย์ นำแฟ้มประวัติผู้ป่วย ใบสั่งยา และเอกสารอื่นในการดูแลรักษา ติดต่อพยาบาลคลินิกโรคทางเดินหายใจ บริเวณหน้าห้องตรวจเพื่อรับใบนัด ใบสั่งยา

   7. รับยา และชำระค่าบริการ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 (ชั่วคราว ระหว่างปรับปรุง)

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสมรรถภาพปอด คลินิกโรคทางเดินหายใจ

 1. ยื่นบัตรนัดที่แผนกเวชระเบียน อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา ให้ดำเนินการทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
  1.  กรณีใช้สิทธิข้าราชการ ติดต่อแผนกเวชระเบียน อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
  2.  กรณีใช้สิทธิประกันสุขภาพ /พิการ ติดต่อแผนกสิทธิบัตร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5 หรือ อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3 หรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
 3. ติดต่อวัดไข้ ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง เวลา 7.00 – 8.00 น. ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
 4. นำใบนัดติดต่อห้องเป่าปอด อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5 เวลา 8.00 น.

 หมายเหตุ

 • กรณีป่วย หรือต้องการเลื่อนนัดให้ติดต่อที่ มือถือ/Line 081-631-1359 ในวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น.

ขั้นตอนการรับบริการตรวจการนอนหลับ คลินิกโรคทางเดินหายใจ

 1. เข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์คลินิกโรคทางเดินหายใจ และมีคำสั่งให้ตรวจการนอนหลับ
 2. นำแฟ้มประวัติผู้ป่วย ติดต่อพยาบาลคลินิกโรคทางเดินหายใจ บริเวณหน้าห้องตรวจเพื่อรับฟังคำแนะนำ
 3. ผู้ปกครอง/ผู้ป่วย add line ห้องตรวจการนอนหลับ และปฏิบัติตามคำแนะนำของห้องตรวจการนอนหลับ
 4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งวันนัดหมายครั้งต่อไป

 

Last Update 20/10/2566