สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคไต

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอังคาร 8.00 – 12.00 น.
(ยกเว้นหยุดนักขัตฤกษ์)
สถานที่ :อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 
โทรศัพท์ : 1415 ต่อ 61117

เปิดรับใบนัดและบัตรคิว 06.00-11.00 น.

ติดต่อเลื่อนนัด กรุณาโทรวันอังคาร 13.00-16.00 น.

คลินิกพิเศษ

ทุกวันอาทิตย์ 9:00 น. – 12:00 น.
สถานที่: อาคารสยามฯ ชั้น 2 

 

 

แพทย์ประจำ

  • นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล
  • พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี

บริการและการรักษา

รักษาผู้ป่วยเด็กโรคไต และความผิดปกติของเกลือแร่ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

ขั้นตอนการรับบริการ

กรณีผู้ป่วยใหม่

  • ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากกุมารแพทย์ทั่วไป ส่งปรึกษาจากคลินิกโรคอื่น หรือได้รับการส่งตัวมาจากต้นสังกัด
  • สามารถนัดได้ทุกวันอังคาร ไม่จำกัดจำนวน

Last Update 20/10/2566