สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม

คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม

วันเวลาและสถานที่

คลินิกพัฒนาการ

วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 12.00 น.
สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 
เบอร์ติดต่อ 1415 ต่อ 61450

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 
เบอร์ติดต่อ 1415 ต่อ 61411

Line Official:  @324zoyot

QR Code:

แพทย์ประจำ

 • รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
 • พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส
 • พญ.นัยนา ณีศะนันท์
 • พญ.สิจา ลีลาทนาพร
 • พญ.วิมาฆนี บุญช่วย

บริการและการรักษา

 1. การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา
  1.1 พัฒนาการล่าช้าแบบรอบด้าน
  1.2 พัฒนาการทางภาษาล่าช้า
  1.3 โรคซน สมาธิสั้น
  1.4 กลุ่มอาการออทิสซึม
  1.5 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
  1.6 ความบกพร่องของทักษะการเขียน
  1.7 พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
  1.8 พฤติกรรมรังแกผู้อื่น
  1.9 โรคสมองพิการ
 2. การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
  2.1 คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก
  2.2 ให้การส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและมีความต้องการพิเศษ
  2.3 ช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน
  2.4 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 3. ให้คำปรึกษาครอบครัว และแนะนำการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่

 • รับบริการที่จุดคัดกรอง อาคารสยามฯ ชั้น 1
 • ทำบัตรใหม่
 • ตรงมายังคลินิกพัฒนาการ/กระตุ้นพัฒนาการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14

ผู้ป่วยเก่า

 • ให้บริการตามนัด

Last Update 25/10/2566