สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ – ศุกร์  8.00 – 16.00 น.

คลินิกนอกเวลา (วันจันทร์, พุธ, พฤหัส)
16.00 – 20.00 น.
(ปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สถานที่: อาคารสยามฯ ชั้น 3 
เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 2318, 02-354-8325
FB: ห้องทันตกรรมสถาบันสุขภาพเด็กฯ
Line ID: @635rhrwh  
QR code line:

11

แพทย์ประจำ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย
 • ทพญ.สิริสรรค์ จริยพงศ์ไพบูลย์
 • ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง
 • ทพญ.ประภารัตน์ ตั้งจิตเพียรพงศ์
 • ทพญ.ภัทรานุช เบญจสุวรรณเทพ
 • ทพญ.พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

แพทย์ประจำ : ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
 • ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส

แพทย์ประจำ : ศัลยกรรมช่องปาก

 • ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

แพทย์ประจำ : วิทยาเอ็นโดดอนต์

 • ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร

บริการและการรักษา

ขอบเขตการให้บริการ

 • รับผู้ป่วยใหม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
 • กรณีเด็กที่มีโรคทางระบบและ/หรือเด็กที่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อนเป็นพิเศษจะดูแลต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 18 ปี

การให้บริการทางทันตกรรม

 • ตรวจสุขภาพช่องปาก รวมถึงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
 • ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย
 • ทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก ได้แก่ การเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน รักษารากฟันน้ำนม ครอบฟันน้ำนม ใส่เครื่องมือคงสภาพช่องว่างหลังถอนฟัน รวมถึงการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
 • ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่ การผ่าฟันคุด
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้แก่ การรักษาคลองรากฟันในฟันแท้

ขั้นตอนการรับบริการ

Last Update 8/11/2566