สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกสมองและระบบประสาท

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิกในเวลาราชการ

 1. ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง:
  วันจันทร์, อังคาร และศุกร์
  เวลา 8.00-16.00 น.
 2. ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาท:
  วันพุธ และพฤหัสบดี
  เวลา 9.00-12.00 น.
 3. ตรวจรักษาผู้ป่วยผ่าตัดโรคลมชัก:
  วันพุธที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
  ตรวจรักษา Epilepsy surgery
  สถานที่ ณ คลินิกโรคสมอง  
  ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

คลินิกนอกเวลา

ทุกวันอาทิตย์

เวลา 8.00-11.00 น.

ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาท ณ คลินิกนอกเวลา ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

* หากมีข้อสงสัยหรือติดต่อเลื่อนนัด

โทร. 1415 ต่อ 2510 หรือ 2521

เวลา 14.00 – 16.00 น.

แพทย์ประจำ

 • นายแพทย์สมจิต ศรีอุดมขจร
 • นายแพทย์กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล
 • แพทย์หญิงศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ
 • แพทย์หญิงรชต บุญกรองศักดิ์
 • แพทย์หญิงจิณห์จุฑา นิธิอุทัย

บริการและการรักษา

 1. ตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง
 2. ตรวจรักษาโรคทางระบบประสาท
 3. ตรวจรักษาผู้ป่วยผ่าตัดโรคลมชัก

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

 1. ลงทะเบียน ที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
 • สิทธิจ่ายตรง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • สิทธิบัตรทอง/พิการ ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร
 1. รอเรียกตรวจตามคิวและความพร้อมของผู้ป่วย ชั้น 3 อาคารสยาม

      บรมราชกุมารี

 

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกโรคสมองและผู้ป่วยผ่าตัดโรคลมชัก  

 1. ลงทะเบียน ที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
 • สิทธิจ่ายตรง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • สิทธิบัตรทอง/พิการ ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร
 1. หยิบบัตรคิวที่คลินิกโรคสมอง ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

     (คนไข้เก่า สีเขียว / คนไข้ใหม่ สีเหลือง)

 1. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. นำใบนัดเสียบคู่เบอร์คิวใส่ตะกร้าหน้าคลินิกโรคสมอง ชั้น 3 อาคาร

     สยามบรมราชกุมารี

 1. ผู้ป่วยที่ต้องเจาะเลือด ที่ห้อง 1216 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  (ได้ผลตรวจแล้ว นำมาให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง)
 2. รอเรียกพบแพทย์ตามคิว

 

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกโรคสมองนอกเวลาราชการ

 1. ลงทะเบียน ที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
 • สิทธิจ่ายตรง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 1. วัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ผู้ป่วยที่ต้องเจาะเลือด ที่ห้อง 1216 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  (ได้ผลตรวจแล้ว นำมาให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง)
 3. รอเรียกพบแพทย์ตามคิว