สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโภชนาการ

คลินิกโภชนาการ

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร, พุธ 08.00-12.00 น.
สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 
เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 1415 ต่อ 61215

สอบถามหรือเลื่อนนัด กรุณาสแกน QR Code เพื่อเป็นเพื่อนกับคลินิกโภชนาการ

QR Code 

11

แพทย์ประจำ

 • พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
 • นพ.สุรณัฐ แก้วณิมีย์

บริการและการรักษา

 • ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางโภชนาการได้แก่ โรคอ้วน โรคขาดสารอาหาร
 • ผู้ป่วยกลุ่มอาการลำไส้สั้น
 • ผู้ป่วยแพ้อาหาร แพ้โปรตีนนมวัว
 • ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
 • เด็กมีปัญหาการกิน เลี้ยงไม่โต น้ำหนักน้อย
 • ปรึกษาเรื่องสูตรอาหารพิเศษ
 • ผลกระทบและปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัญหาโภชนาการ เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่ / ผู้ป่วยระบบส่งต่อ ให้ผ่านระบบคัดกรองก่อนทุกราย

 • กรณีมารับบริการไม่ตรงวันที่มีคลินิก ให้พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนแล้วนัดเข้าคลินิกโภชนาการตามคิว
 • กรณีมารับบริการตรงกับวันที่มีคลินิก ให้ผ่านระบบคัดกรองแล้วส่งต่อคลินิกโภชนาการ (พิจารณาตามความเร่งด่วน)

ประเภทสิทธิ

สถานที่เช็คสิทธิ

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ชั้น1 อาคารสยาม

ผู้พิการ

 ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศวร

บัตรทอง / พนักงาน กทม.

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

1. กรุณาวัดอุณหภูมิคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ ขึ้นบัตรตรวจคลินิกโภชนาการที่ห้องเวชระเบียนและเช็คสิทธิการรักษาทุกคน

2. วัดไข้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไปและในผู้ป่วยโรคอ้วน

3. รับบัตรคิวที่จุดคัดกรอง  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 ตั้งแต่ 7.00 น.เป็นต้นไป

4. หากมีการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ นำใบส่งตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือใบสิ่งตรวจอื่นๆ ติดต่อก่อนไปเจาะเลือด

ประเภทสิทธิ

สถานที่ติดต่อ

บัตรทอง / พนักงานกทม.

ห้องหัตถการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 

ชำระเงินเอง / ข้าราชการ

ก่อนเวลา 08.00 น. : ห้องการเงิน ชั้น 2

อาคารสยามฯ

หลังเวลา 08.00 น. : ห้องการเงิน ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

5. ไปเจาะเลือด ส่งปัสสาวะหรือสิ่งส่งตรวจต่างๆ ทีห้องหัตถการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11

6. รอเรียกพบแพทย์ตามเบอร์คิวที่หน้าห้องตรวจคลินิกโภชนาการ

หมายเหตุ

 • คลินิกปิดรับบัตรนัด เวลา 11.00 น. หากมาตรวจไม่ทันตามเวลา ทางคลินิกโภชนาการจะออกวันนัดใหม่ให้ท่าน
 • คลินิกโภชนาการ ไม่เปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ หากท่านได้รับนัด ตรงวันดังกล่าวให้โทรติดต่อขอเลื่อนนัด

Last Update 20/10/2566