สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกกิจกรรมบำบัด

คลินิกกิจกรรมบำบัด

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14

วันเวลาและสถานที่

คลินิกในเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลา

วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.

วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 น. ถึง 16.00 น.*

*หมายเหตุ รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดแล้วเท่านั้น

สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 

เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 61410, 61418  เบอร์มือถือ: 066-1136673
* เลื่อนนัด/ยกเลิกนัด กรุณาโทร 13.00 – 15.00 น.

นักกิจกรรมบำบัด

 • นายนิพนธ์ธร แสงทองศรี
 • นางเพ็ญตระการ แสงทองศรี
 • นางผ่องพรรณ จินพละ
 • น.ส.ลัทธ์ลาวัณย์ ละม่อมสาย
 • น.ส.นุชนาฎ พรมเอี่ยม
 • น.ส.มณฑิกา รัตนเรืองศิลป์
 • น.ส.เนตรทราย ทองจำรัส

บริการและการรักษา

คลินิกกิจกรรมบำบัด (ฝ่ายเด็ก) ให้การบำบัดฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาภาษาล่าช้าและเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมอื่นๆ นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเด็กแก่ผู้ปกครอง

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ยื่นบัตรนัดที่เคาเตอร์คลินิกกิจกรรมบำบัด ก่อนเวลานัด 10 นาที
 2. นั่งรอเรียกชื่อหน้าคลินิกกิจกรรมบำบัด
 3. เข้ารับบริการ
 4. รับบัตรนัด (นัดหมายครั้งถัดไป)

หมายเหตุ

* กรณีต้องการนัดหมายพร้อมกับคลินิกอื่นโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

Last Update 26/10/2566