สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 น. – 16.00 น.
สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ชั้น 14 
เบอร์โทรศัพท์: 1415 ต่อ 61438 , 61439

*เฉพาะผู้ป่วยส่งต่อและผู้ป่วยนัดเท่านั้น*

บริการและการรักษา

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการคำปรึกษาด้านโรคผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น โรคการเรียนรู้บกพร่อง รวมถึงการเลี้ยงลูกเพื่อการพัฒนาด้านสังคมและพฤติกรรมในเด็กอายุ 1 – 14 ปี  ดังนี้

 • การประเมินผู้ป่วยทางจิตเวชและจิตวิทยาคลินิก
 • ครอบครัวบำบัด
 • การบำบัดด้วยวิธี biofeedback
 • Parent mentoring & training program
 • Child Mentoring Program
 • จิตบำบัด
 • การให้ยาเพื่อการรักษา

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่ 

 1. กรณีมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลอื่น

          จุดคัดกรอง   →   ตรวจสอบสิทธิการรักษา   →    รับใบนัดที่คลินิกจิตเวช

 1. กรณีไม่มีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลอื่น

           จุดคัดกรอง →   ตรวจสอบสิทธิการรักษา →   พบกุมารแพทย์   →   รับใบนัดที่คลินิกจิตเวช

ผู้ป่วยเก่า

 1. กรณีมาตรงนัด

          ตรวจสอบสิทธิการรักษา →   พบจิตแพทย์ตามเบอร์คิว

 1. กรณีมาไม่ตรงนัด

          จุดคัดกรอง  →    ตรวจสอบสิทธิการรักษา  →   ติดต่อคลินิกจิตเวช