สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

วันเวลาและสถานที่

การให้บริการ

 • ผู้ป่วยนอก: วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • ผู้ป่วยใน: วันจันทร์-วันศุกร์
  13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เบอร์ติดต่อ 1415 ต่อ 3203 หรือ 090-090-7802
สถานที่:  ห้อง 221 อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2

Line official: @778hhwdh
QR code: กายภาพบำบัด รพ.เด็ก

11

Line official: 0900907802
QR Code: กายภาพบำบัดโรงพยาบาลเด็ก

11

นักกายภาพบำบัด

 • นางสาววิรงรอง ยศะสินธุ
 • นางสาวนิติยา โชครัศมีหิรัญ
 • นางนลิน ขำหลี
 • นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร
 • นางสาวจารุณี ตีวารี
 • นางสาวเชษฐ์ธิดา สกุนตนิยม
 • นายศิริศักดิ์ เหลือศิริ
 • นางสาวสัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

บริการและการรักษา

งานกายภาพบำบัดให้บริการทางกายภาพบำบัดดังนี้

 • ช่วยให้เด็กมีความคล่องตัว
 • ปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนโลหิต
 • การให้การบำบัดด้วยเทคนิค วอยต้า (Vojta therapy)
 • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและกลยุทธ์การศึกษา โดยการบำบัดด้วยเทคนิค MAES therapy
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย
 • การประเมินร่างกายสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกิน

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ก่อนเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด ผู้ปกครองและผู้ป่วยต้องเข้ารับการคัดกรองความเสี่ยง Covid-19 / อาการไข้หวัด ณ จุดคัดกรองความเสี่ยง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และทำแบบสอบถามความเสี่ยง
 2. ผู้ปกครองนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรผู้พิการ, ใบส่งตัวบัตรทอง เป็นต้น ยื่นเช็คสิทธิ์การรักษา
 3. ผู้ปกครองรับบัตรคิวพร้อมนำใบนัดยื่นที่เคาน์เตอร์งานกายภาพบำบัด, ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง และรอเช็คตำแหน่งแฟ้มประวัติเพื่อนำแฟ้มประวัติมายังแผนกก่อนเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด
 4. กรณีสิทธิ์จ่ายเงินเอง/ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าพนักงาน

เวชกรรมฟื้นฟู งานกายภาพบำบัด คิดค่ารักษาทางกายภาพบำบัด พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้ไปชำระเงิน/รับทราบค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์การเงิน

 1. รอเรียกเข้ารับบริกร ผู้ปกครองรอเรียกตามคิว/เวลานัดหมายเข้ารับบริการ
 2. นักกายภาพบำบัดเรียกผู้ป่วยเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดพร้อมสอนผู้ปกครองในการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน
 3. หลังเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายครั้งถัดไป กรณีไม่มีคลินิกค้างนัดผู้ปกครองสามารถพาผู้ป่วยกลับบ้านได้ และกรณีมีคลินิกค้างนัดให้ส่งตัวผู้ป่วยไปยังคลินิกค้างนัดต่อไป

หมายเหตุ

รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

ผู้ป่วยใหม่       

 1. บัตรประจำตัวผู้ป่วย
 2. แฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด

 1. ใบนัดที่ตรงตามวัน-เวลานัดหมายที่ถูกต้อง
 2. แฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก