สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คู่มือประชาชน (SLA)

เอกสาร Download คู่มือประชาชน (SLA)

File Description File size Downloads
pdf คู่มือการให้บริการประชาชนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2 MB 253
pdf คู่มือการทำเวชระเบียน 115 KB 328
pdf คู่มือการตรวจและรับรองสิทธิ์ 75 KB 210
pdf คู่มือการรับบริการผู้ป่วยนอก 81 KB 272
pdf คู่มือการสมัครฝึกอบรม 259 KB 126
pdf คู่มือรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เลือดและสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ) 436 KB 160
pdf คู่มือการรับบริการอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 131 KB 119
pdf คู่มือการออกบัตรประจำตัวคนพิการและการเปลี่ยนสิทธิย่อยบัตรประกันสุขภาพ เป็น "คนพิการ" 110 KB 120
pdf คู่มือการขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน 122 KB 414
pdf คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนัดมา Admit เพื่อทำผ่าตัด(การดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ) 89 KB 240
pdf ข้อตกลงการให้บริการขั้นตอนการรับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินER 115 KB 101
pdf ข้อตกลงการให้บริการการให้บริการผู้ป่วยห้องตรวจตา 143 KB 178
pdf ข้อตกลงการให้บริการตรวจตาผู้ป่วยคลอดก่อนกำหนด 71 KB 29

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) ได้จัดทำคู่มือและข้อตกลงการให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว
ขอความกรุณาท่าน ให้ความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือต่อไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ