สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คู่มือประชาชน (SLA)

เอกสาร Download คู่มือประชาชน (SLA)

File Description File size Downloads
pdf คู่มือการทำเวชระเบียน 115 KB 65
pdf คู่มือการตรวจและรับรองสิทธิ์ 75 KB 27
pdf คู่มือการรับบริการผู้ป่วยนอก 81 KB 26
pdf คู่มือการสมัครฝึกอบรม 259 KB 13
pdf คู่มือรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เลือดและสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ) 436 KB 21
pdf คู่มือการรับบริการอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 131 KB 13
pdf คู่มือการออกบัตรประจำตัวคนพิการและการเปลี่ยนสิทธิย่อยบัตรประกันสุขภาพ เป็น "คนพิการ" 110 KB 12
pdf คู่มือการขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน 122 KB 31
pdf คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนัดมา Admit เพื่อทำผ่าตัด(การดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ) 89 KB 24
pdf ข้อตกลงการให้บริการขั้นตอนการรับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินER 115 KB 6
pdf ข้อตกลงการให้บริการการให้บริการผู้ป่วยห้องตรวจตา 143 KB 29
pdf ข้อตกลงการให้บริการผู้ป่วยคลอดก่อนกำหนด 143 KB 9

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) ได้จัดทำคู่มือและข้อตกลงการให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว
ขอความกรุณาท่าน ให้ความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือต่อไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ