สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คู่มือประชาชน (SLA)

เอกสาร Download คู่มือประชาชน (SLA)

File Description File size Downloads
pdf คู่มือการให้บริการประชาชนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2 MB 194
pdf คู่มือการทำเวชระเบียน 115 KB 279
pdf คู่มือการตรวจและรับรองสิทธิ์ 75 KB 184
pdf คู่มือการรับบริการผู้ป่วยนอก 81 KB 239
pdf คู่มือการสมัครฝึกอบรม 259 KB 110
pdf คู่มือรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เลือดและสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ) 436 KB 147
pdf คู่มือการรับบริการอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 131 KB 106
pdf คู่มือการออกบัตรประจำตัวคนพิการและการเปลี่ยนสิทธิย่อยบัตรประกันสุขภาพ เป็น "คนพิการ" 110 KB 106
pdf คู่มือการขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน 122 KB 390
pdf คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนัดมา Admit เพื่อทำผ่าตัด(การดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ) 89 KB 196
pdf ข้อตกลงการให้บริการขั้นตอนการรับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินER 115 KB 85
pdf ข้อตกลงการให้บริการการให้บริการผู้ป่วยห้องตรวจตา 143 KB 161
pdf ข้อตกลงการให้บริการตรวจตาผู้ป่วยคลอดก่อนกำหนด 71 KB 15

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) ได้จัดทำคู่มือและข้อตกลงการให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว
ขอความกรุณาท่าน ให้ความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือต่อไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ