สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คู่มือประชาชน (SLA)

เอกสาร Download คู่มือประชาชน (SLA)

File Description File size Downloads
pdf คู่มือการให้บริการประชาชนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2 MB 294
pdf คู่มือการทำเวชระเบียน 115 KB 358
pdf คู่มือการตรวจและรับรองสิทธิ์ 75 KB 237
pdf คู่มือการรับบริการผู้ป่วยนอก 81 KB 304
pdf คู่มือการสมัครฝึกอบรม 259 KB 134
pdf คู่มือรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เลือดและสิ่งส่งตรวจอื่น ๆ) 436 KB 181
pdf คู่มือการรับบริการอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน 131 KB 125
pdf คู่มือการออกบัตรประจำตัวคนพิการและการเปลี่ยนสิทธิย่อยบัตรประกันสุขภาพ เป็น "คนพิการ" 110 KB 136
pdf คู่มือการขอประวัติการรักษาและการเคลมประกัน 122 KB 433
pdf คู่มือการให้บริการผู้ป่วยนัดมา Admit เพื่อทำผ่าตัด(การดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ) 89 KB 259
pdf ข้อตกลงการให้บริการขั้นตอนการรับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินER 115 KB 109
pdf ข้อตกลงการให้บริการการให้บริการผู้ป่วยห้องตรวจตา 143 KB 189
pdf ข้อตกลงการให้บริการตรวจตาผู้ป่วยคลอดก่อนกำหนด 71 KB 37

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) ได้จัดทำคู่มือและข้อตกลงการให้บริการประชาชน เรียบร้อยแล้ว
ขอความกรุณาท่าน ให้ความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือต่อไป

แบบสำรวจความพึงพอใจ