สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รายชื่อแพทย์/นักวิชาชีพ

บริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน > รายชื่อแพทย์/นักวิชาชีพ
Filter By
11

นางนลิน ขำหลี

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวจารุณี ตีวารี

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวนิติยา โชครัศมีหิรัญ

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาววิรงรอง ยศะสินธุ

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
ความเชียวชาญ: การบำบัดแบบวอยต้า

11

นางสาวสัณฑิตา เมฆกระสินธุ์

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นางสาวเชษฐ์ธิดา สกุนตนิยม

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด

11

นายศิริศักดิ์ เหลือศิริ

ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ความเชียวชาญ: กายภาพบำบัด