สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

บริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน > ข้อมูลทั่วไป > คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย